TAVOITTEET

Opetusmateriaalin laadinnan tavoite on ollut toimia tukena ja innoituksena alkoholinkäyttöä ennaltaehkäisevässä työssä. Ensisijainen tavoite on siirtää nuorten alkoholikokeilujen aloittamisikää myöhemmäksi, ja vaikuttaa heidän asenteisiinsa niin, että heille muodostuisi terve ja maltillinen suhtautuminen alkoholiin. 

Tavoitteisiin pyritään välittämällä tietoa alkoholin vaikutuksista ja riskeistä sekä lainsäädännöstä ja sen perusteista. Laajempana päämääränä on pysyvän muutoksen aikaansaaminen nuorten alkoholinkäytön riskiryhmissä.

Ihmiset suhtautuvat alkoholiin eri tavoin. Toiset eivät juo lainkaan, toiset taas saattavat ottaa lasillisen silloin tällöin, usein juhlatilaisuuksissa kuten häissä, jouluna tai uutena vuotena. Alkoholinkäytön määrästä riippumatta on tärkeä tietää, millaisia riskejä ja seurauksia sen käyttöön liittyy. 

Nuorilla on erilaisia alkoholinkulutustottumuksia, mikä vaikuttaa heidän valmiuksiinsa käsitellä perusteluja ja käydä asioita läpi eri työskentelytapojen avulla. Jotta jokaisen yksilön voisi tavoittaa juuri oikealla tavalla, täytyy koulutuksen soveltua hänen omaan elämäntilanteeseensa. Puhutaan alkoholista ottaa huomioon tämän tekijän: sen käytännön harjoitukset on jaettu neljään eri tasoon nuorten alkoholinkäyttötottumusten mukaisesti.

 

 

Koulun ennaltaehkäisevän alkoholikasvatuksen jatkuvuus voidaan taata vain, jos työllä on yleiset ja selkeät toimintaohjeet ja -tavoitteet. Tämä edellyttää myös tavoitteiden ja tulosten jatkuvaa dokumentointia, seurantaa ja arviointia. Työn tukemiseksi Puhutaan alkoholista -aineisto sisältää vaiheittaisen mallin, jonka tarkoituksena on välittää uusia ideoita ja vinkkejä koulun oman strategian luomiseksi alkoholinkäyttöä ennaltaehkäisevää työtä varten.

Nuorten suhde alkoholiin on asia, johon vanhemmat törmäävät ennemmin tai myöhemmin. Aihe on vaikea ja sitä voidaan lähestyä monin tavoin. Vanhemmat ovat kiinnostuneita asian käsittelystä koulussa ja ovat tyytyväisiä saadessaan tietää, kuinka työtä toteutetaan. Kokemukset osoittavat, että mahdolliset ongelmat huomataan yleensä suhteellisen nopeasti luokissa, joissa vanhempien keskinäiset suhteet ovat hyvät ja he ovat tottuneet keskustelemaan keskenään avoimesti. Puhutaan alkoholista -aineisto sisältää vaiheittaisen mallin, jonka tarkoituksena on havainnollistaa koulun ja vanhempien välistä työtä ja antaa käytännön esimerkkejä. Sitä voidaan seurata numerojärjestyksessä tai käyttää aineistoa tilanteen kulloinkin vaatimalla tavalla. Materiaalia voidaan käyttää monipuolisesti eri oppiaineiden yhteydessä.