1/2

Nuorten

alkoholinkäytön ennaltaehkäisyn ohjelma

Onko sinulla keinoja puhua alkoholista nuorten kanssa?

PUHUTAAN ALKOHOLISTA

Puhutaan alkoholista on nykymaailmaa ymmärtävä ja monipuolinen opetusmateriaali, joka on suunnattu perusopetuksen yläluokille (13-17 -vuotiaille nuorille). Opettajille se tarjotaa käytännöllisen työkalun nuorten elämään liittyvien vaikeiden asioiden käsittelyyn. 

 

Ohjelman tavoitteena on ennaltaehkäistä nuorten alkoholinkäyttöä ja siirtää alkoholinkäytön aloittamisikää myöhemmäksi. 

Keskustelun ja harjoitusten avulla pyritään vaikuttamaan nuorten alkoholia koskeviin asenteisiin niin, että heille muodostuisi terve ja maltillinen suhtautuminen alkoholiin.

TUTUSTU PUHUTAAN

ALKOHOLISTA

-KIRJAAN

JOUKKOHARHA
MATERIAALIT

OPETUSMENETELMÄT

JA 

RAKENNE

Puhutaan alkoholista on laadittu niin, että sitä on helppo soveltaa nuorten erilaisiin alkoholinkäyttötottumuksiin sekä valmiuksiin käsitellä perusteluja ja käydä läpi asioita eri työskentelymuotojen avulla. Aineisto on jaettu neljään tasoon, jotka huomioivat nuorten erilaiset elämäntilanteet ja alkoholinkäyttötottumukset.

Tason tarkoituksena on hankkia tietoa nuorten todellisista alkoholinkäyttötottumuksista. Harjoitukset on jäsennelty niin, että niiden avulla saataisiin luontevasti tietoa nuorten alkoholinkäytöstä ja voitaisiin näin sovittaa ennaltaehkäisevä alkoholikasvatus oikealle tasolle.

YKSILÖ

JA 

YHTEISKUNTA

Tason lähtökohtana on nuorten säännöllinen alkoholinkäyttö. Harjoitukset perustuvat pääasiallisesti nuorten aktiiviseen tiedonhakuun ja keskusteluun alkoholinkäytön ennaltaehkäisyyn liittyvistä kysymyksistä.

Oppilaat opettavat toisiaan ja hakevat tietoa itsenäisesti, ja keskusteluissa käydään läpi esimerkiksi alkoholinkäytön riskejä, sopimatonta alkoholinkäyttöä, lainsäädännöllisiä näkökohtia, liikenneasioita, fyysisiä seikkoja ja terveyskysymyksiä.

VALMISTAVAT

TASOT 1-2

 

Tason lähtökohtana on, että nuoret eivät käytä alkoholia lainkaan tai käyttävät sitä erittäin vähän. Ensisijainen pyrkimys on vahvistaa nuorten itseluottamusta ryhmäpainetta ja kaveruutta käsittelevien harjoitusten avulla ja rohkaista näin kieltäytymään alkoholista.

2. Tason lähtökohtana on, että nuoret ovat kokeilleet alkoholia. Myös näiden harjoitusten tarkoituksena on vahvistaa itseluottamusta, mutta tavoitetta sovelletaan erityisesti alkoholiin liittyviin kysymyksiin. Työtä kohdistetaan nuorten alkoholinkäytön aloittamiseen liittyviin syihin. Lisäksi keskustellaan alkoholinkäytön seurauksista sekä mahdollisista vaaratilanteista ja niissä toimimisesta.

KOULU

JA 

VANHEMMAT

Alkoholiin liittyvät kysymykset eivät kuulu ainoastaan luonnontieteellisten aineiden ja terveystiedon opetukseen, vaan aihetta voidaan käsitellä myös osana muuta koulutyötä. Tässä osiossa kuvaillaan, kuinka alkoholivalistus voidaan sisällyttää osaksi useimpia oppiaineita. Koulussa kannattaa keskustella aihepiiriin liittyvien kysymysten sijoittelusta eri luokka-asteille ja oppiaineisiin. 

Koulun tehtäviä teemaan liittyen on hahmoteltu sekä opetussuunnitemassa ja ohjelmissa että koululainsäädännössä. Yleensä paikalliset työskentelysuunnitelmat sisältävät myös tavoitteita, jotka sivuavat aiheen käsittelyä. Jotta aineisto olisi mahdollisimman helppo sovittaa koulun omiin käytäntöihin, on alle kerätty lainsäädännöstä, opetussuunnitelmien perusteista ja opetusohjelmista soveltuvia kohtia.

OTA YHTEYTTÄ JA TIEDUSTELUT

PL 148 

00251 Helsinki 

www.sajk.fi

YHTEYSTIEDOT

Suomen Alkoholijuomakauppayhdistys ry (SAJK)

 

OSOITE